Ogólne warunki sprzedaży

1. Zamówienie.

Każde zamówienie musi mieć formę pisemną lub formę zapisu elektronicznego (e-mail).

Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo odmowy realizacji każdego zmówienia, które nie będzie spełniało w/w warunków, nie będzie możliwe do realizacji z przyczyn obiektywnych lub gdy nie będą spełnione określone warunki płatności.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje wyłącznie w formie pisemnej lub w formie zapisu elektronicznego (e-mail)

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest dokonanie przedpłaty w wysokości określonej każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zmówienia do realizacji.

2. Realizacja zamówienia.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, za którą przyjmuje się datę otrzymania przez Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przedpłaty.

Zamówienie może być realizowane w całości, partiami bądź łącznie z innymi zamówieniami.

Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością dołoży należytej staranności i najlepszej woli, aby dotrzymać określonego wcześniej czasu realizacji, ale nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego w przypadku niedotrzymania tego terminu.

Zamówienia realizowane są w oparciu o dokonane przedpłaty w wysokości od 10 do 100% wartości

3. Ceny.

Oferowane ceny są cenami brutto.

Zamówienie rozliczane jest według cen obowiązujących w dniu jego złożenia.

Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo zmiany cen - w szczególności z tytułu zmian administracyjnych (podatki) oraz zmian cen wprowadzonych przez producentów - powiadamiając o tym niezwłocznie Kupującego.

4. Dostawa i odbiór towaru.

Na życzenie zamawiającego, zamówione towary dostarczane są na koszt Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną

Odpowiedzialnością na adres wskazany przez zamawiającego w zamówieniu.

Braki, pomyłki w dostawach muszą być zgłoszone Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w dniu odbioru przy odbiorze bezpośrednim, bądź też pisemnie w terminie do 7 dni przy odbiorze wysyłkowym.

Brak takiego zgłoszenia oznacza potwierdzenie przyjęcia dostawy bez uwag.

Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie odpowiada za straty poniesione przez

Kupującego z tytułu przyczyn leżących poza jego zasięgiem jak: działanie sił wyższych, działanie kupującego, działanie producenta, opóźnień przewoźnika, strajki, itp.

Wszystkie wyroby dostarczone przez Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Kupującemu są własnością Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością do czasu zapłacenia przez

Kupującego ceny wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi (np. odsetki, składkowe itp.).

Dostawa realizowana jest w terminie od 2 do 4 dni roboczych, jeśli towar znajduje się w magazynie firmy. W przypadku braku towaru w magazynie - od 5 do 7 dni roboczych; szczegóły i spodziewany termin dostawy określony zostanie poprzez bezpośredni kontakt naszej firmy z odbiorcą.

5. Gwarancja.

Z wyjątkiem odrębnie zaznaczonych, na wszystkie dostarczone wyroby Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji obejmującej wady materiału i wykonawstwa

Gwarancja liczona jest od daty dostawy wyrobu do Kupującego

Odpowiedzialność Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jest ograniczona wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwego wyrobu lub jego części na wolny wad, pod następującymi warunkami:

  • pisemnego powiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o wykrytych wadach,
  • podanie przez Kupującego numeru sprzętu i numeru faktury nadanej przez Sprzedającego,
  • dostarczenia uszkodzonych wyrobów do Sprzedającego,

Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K. zastrzega sobie prawo do oceny zgłoszonego do naprawy sprzętu celem weryfikacji i określenia przyczyn uszkodzenia.

Odpowiedzialność Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z tytułu realizacji transakcji Kupna/Sprzedaży, ograniczona jest do wysokości kwoty płaconej przez Kupującego za określony wyrób.

Sprzedający nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za szkody bezpośrednie jak i pośrednie łącznie ze wszystkimi szkodami handlowymi i finansowymi, wynikającym z korzystania wyrobu przez Kupującego, lub pochodzących z reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie.

Wszystkie wyroby dostarczone przez Sprzedającego Kupującemu są własnością Sprzedającego do czasu zapłacenia przez Sprzedającego ceny wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi (np. odsetki, składowe itp.).

Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji transakcji Kupna/Sprzedaży, lub pozostające z nią w związku, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Inkontor Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

6. Odstąpienie od umowy.

Umowa Kupna/Sprzedaży zawarta bez jednoczesnej obecności obu stron (za pomocą poczty elektronicznej, telefonu) jest umową zawartą na odległość (Ustawa z dnia 2 marca 2000, Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni.

Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

7. Dostępne płatność.

a) Płatność bezpośrednia na naszej witrynie za pośrednictwem serwisu Dotpay,
b) Pobranie należnej opłaty w momencie odbioru towaru od kuriera (tzw. płatność za pobraniem),


Pobierz plik PDF ze Wzorem umowy odstąpienia:

Pobierz plik PDF z tym tekstem:


Wdrożenie i opiekę techniczną zapewnia syneo.pl