Rękojmia

Stawiając na jakość jesteśmy nie tylko dystrybutorem lecz również letnią, stacjonarną wypożyczalnią. Co za tym idzie jesteśmy elastycznym pomostem pomiędzy producentem a klientem indywidualnym i zbiorowym. Będąc w najbliższym z możliwych kontakcie z branżą - jej specyfikacją i właściwościami produktu - mamy nie od dziś do czynienia z następstwami rzeczy nieoczekiwanych, jak również dotykających boleśnie naszych klientów. Dlatego też naprawdę jesteśmy w stanie postawić się w sytuacji każdego z Państwa. Dla pełności i poprawności modelu współpracy z Państwem pragniemy poinformować, iż wykorzystujemy w szczególności następujące artykuły Kodeksu Cywilnego odnoszące się do rękojmi:

Art. 556

Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

Art. 559

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba, że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w rzeczy sprzedanej.

Art. 560

§ 1 Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
§ 4 Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Art. 561

§ 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.


Pobierz plik PDF z tym tekstem:


Wdrożenie i opiekę techniczną zapewnia syneo.pl